1. MÕISTED

1.1. Leping – Kliendi ja Teenuse pakkuja vahel käesoleva Lepingu punktis 2 sätestatud teenuse osutamiseks sõlmitud kokkulepe;

1.2. Lepingu pooled – Salong ja Teenuse pakkuja

1.3. Külastaja – inimene, kes külastab Salon.City keskonda.

1.4. Teenuse pakkuja – Beautiful Life OÜ (12835269), Kanepi 4-1, Valga, 68206. E-posti aadress: info@salon.city.

1.5. Salong – Füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing, kes kasutab Teenuse pakkuja teenuseid

1.6. Teenus – Lepingu punktis 2 sätestatud teenus Salon.City keskkonna kasutamise võimaldamiseks Salongile ja tema profiili Külastajale.

1.7. Tasu – Salongi poolt makstav tasu veebilehekülje Salon.City kaudu ostetud Ettevõtja teenuse eest. Tasu suuruse kehtestab Teenuse pakkuja oma kodulehel avaldatud hinnakirjaga. Kõik hinnakirjas toodud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

 

2. LEPINGU OBJEKT

2. Teenuse pakkuja võimaldab Lepingus ja veebileheküljel www.Salon.City sätestatud tingimustel ööpäevaringselt ja seitsmel päeval nädalas Salongi Külastajatel Teenuse pakkuja poolt pakutavat teenust kasutada, kui tegemist ei ole erandjuhuga, kus esineb tehnilisi tõrkeid.

 

 

3. LEPINGU SÕLMIMINE JA ÜLDTINGIMUSED

3.1. Kordne Leping loetakse sõlmituks, kui Salong on täitnud veebilehekülje www.Salon.City lehel oleva liitumisvormi, märkinud oma nõustumise Lepingu tingimustega, tellimuse kinnitanud ja selle eest tasunud. Tasuda on võimalik läbi erinevate pankade pangalinkide (SEB, Swedbank, LHV jms) ning valuutaks on EUR.

3.2. Salongi profiilis või koduleheküljel olevast eksitavast informatsioonist tuleneva võimaliku kahju eest sh teenuste valiku ja kvaliteedi ning töötajate kvalifikatsiooni ning töökogemuse osas ning veebilehekülje www.Salon.City vahendusel ostetud ja Salongi poolt pakutud teenuse kvaliteedi eest vastutab täies ulatuses Salong.

3.3. Külastaja saab Teenuse pakkujat teavitada mittesobivast Salongist või veebilehekülje www.Salon.City vahendusel ostetud teenuse peale esitada kaebusest e-posti aadressil info@salon.city.

 

 

4. POOLTE KINNITUSED

4.1. Salong kinnitab, et:

4.1.1. tema poolt Lepingu sõlmimisel Teenuse pakkujale esitatud andmed on õiged;

4.1.2. ta on Lepingu sõlmisel õigus- ja teovõimeline (sh füüsiline isik täisealine). Juhul, kui Salong sõlmib Lepingu esindaja kaudu, kinnitavad Salong ja tema esindaja, et esindaja on teovõimeline ja tal on volitused käesoleva Lepingu sõlmimiseks;

4.1.3. ta on Lepingu sõlmimise eelselt tutvunud ning nõustub Lepingu tingimustega ning veebileheküljel www.Salon.City avaldatud tingimuste ning hinnakirjaga;

4.1.4. on teadlik ja nõustub sellega, et Teenuse pakkujal on õigus teenuse pakkumise raames teostada Salongi ja Külastaja isikuandmete töötlemist vastavalt käesolevale Lepingule ja Eestis kehtivatele õigusaktidele;

4.1.5. et on teadlik ja nõustub sellega, et käesoleva Lepingu olemusest tulenevalt puudub tal Lepingust taganemise õigus kui Teenuse pakkuja poolsed Lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud ning teenuse osutamine või muu soorituse tegemine on alanud Salongi eelneval nõusolekul ning kinnitusel.

 

4.2. Teenuse pakkuja kinnitab, et:

4.2.1. tal on olemas vahendid, oskused ja võimalused Salongile Lepingus sätestatud Teenuse osutamiseks;

4.2.2. Lepingu sõlmimine ei riku temale õigusakti, haldusakti või kohtuotsusega pandud ega suhetest kolmandate isikutega tulenevaid kohustusi;

4.2.3. Kõiki käesoleva Lepingu sõlmimise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Kliendi isikuandmete töötlemine toimub vastavuses isikuandmete kaitse seadusega. Kliendi isikuandmeid kasutatakse üksnes kliendile teenuse osutamiseks ning sellega kaasnevaks tegevuseks. Teenuse pakkujal on õigus edastada Kliendi andmeid või võimaldada neile juurdepääsu käesolevas Lepingus sätestatud Ettevõtjale või isikutele, kellele see õigus tuleneb seadusest ning jagada andmeid turundustegevusteks kasutatavate osapooltega.

 

 

5. TEENUSE PAKKUJA ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

5.1. Teenuse pakkujal on õigus ühepoolselt Lepingu tingimusi muuta, tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas, haldusorgani ettekirjutusest, samuti Teenuse osutamisega seonduvalt muude oluliste asjaolude ilmnemisel. Teenuse pakkuja avaldab uued lepingutingimused veebileheküljel Salon.City vähemalt 30 päeva enne nende rakendamist.

5.2. Teenuse pakkujal on õigus läbi viia veebileheküljel Salon.City korralisi hooldustöid. Teenuse pakkuja ei vastuta hooldustööde ja rikete tõttu ajutise Teenuse kasutamise piirangu tõttu tekkiva võimaliku kahju eest.

5.3. Teenuse pakkujal on õigus tühistada süsteemiveast tulenenud valed, sh ebaõige hinnaga, tellimused. Süsteemiveaks ei loeta Külastaja või Salongi poolset valede andmete sisestust.

5.4. Teenuse pakkujal on õigus anda Lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle kolmandatele isikutele ilma Salongi eelneva nõusolekuta.

5.5. Teenuse pakkuja ei vastuta Salongi profiili sisu ja sellega seotud võimaliku kahju eest.

5.6. Teenuse pakkuja ei vastuta Salongi poolt pakutavast teenusest tuleneva võimaliku kahju eest (sh teenuse kvaliteediga seonduva kahju) ega lahenda Salongi ja Külastaja vahelisi võimalikke erimeelsusi. Vastav kaebus tuleb esitada teenust osutanud Salongile.

5.7. Teenuse pakkuja ei vastuta võimaliku kahju eest, mis on tingitud Salongi poolt edastatud ebaõigete kontaktandmete, sh e-posti aadressi, asukoha, hinnakirja  ja telefoni numbri sisestamisest.

5.8. Teenuse pakkuja ei vastuta võimaliku kahju eest, mis tekib Salongi nime, asukoha/elukoha aadressi muudatustest või Salongi ebaõigete kontaktandmete tõttu.

 

 

6. SALONGI ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

6.1. Salongil on õigus kasutada Lepingu punktis 2 sätestatud Teenust peale käesoleva Lepingu veebileheküljel Salon.City kinnitamist ja sõlmimist.

6.2. Salongil on kasutada kõiki Teenusepakkuja poolt pakutavaid teenuseid, mis on määratud tema valitud hinnapaketi kirjelduses.

6.3. Salong on kohustatud koheselt informeerima Teenuse pakkujat Lepingu objektiks oleva teenuse kasutamisel tekkinud probleemidest ja riketest.

6.4. Salong on kohustatud koheselt informeerima Ettevõtjat ostetud teenuse osutamisel ilmnenud probleemidest.

6.5. Salongil on õigus põhjusi esitamata korraliselt Leping üles öelda, teatades sellest e-posti teel info@salon.city. Korraline Lepingu üles ütlemine hõlmab Salongi profiili kustutamist Teenuse pakkuja veebileheküljelt, kuid ei anna Salongile Tasu tagastamise nõudeõigust Teenuse pakkujalt.

 

 

7. LÕPPSÄTTED

7.1. Lepingu pooled juhinduvad Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest sh Lepingus reguleerimata küsimustes võlaõigusseaduses ja tarbijakaitseseaduses sätestatust.

7.2. Kõik Lepingu muudatused ja täiendused peavad olema vormistatud kirjalikult. Lepingeelsed läbirääkimised ei ole Lepingu osa.

7.3. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastavuse korral pöörduda kaebusega Tarbijakaitseameti (aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130, e-posti aadress: info@tarbijakaitseamet.ee) poole.

7.4. Lepingu sõlmimisel loetakse Salongi kontaktandmeteks Lepingu sõlmimise käigus Teenuse pakkujale edastatud andmed.

7.5. Lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg on üks aasta. Kui kohustatud isik rikkus oma kohustusi tahtlikult on Lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg kolm aastat.

7.6. Pooled edastavad Lepingust tulenevaid teateid ja pretensioone kirjalikult taasesitatavas vormis (nt e-posti teel). Pool ei vastuta võimaliku tekkiva kahju eest, mis on tingitud teise poole e-posti aadressi mittetoimimisest või kontaktandmete muutumisest.

7.7. Pooled ei vastuta teisele poolele tekitatud kahju eest, kui see on tekkinud vääramatu jõu mõjul.

7.8. Lahkhelid, vaidlused ja pretensioonid, mis tekivad poolte vahel seoses Lepingu täitmise või tõlgendamisega, lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui lahkhelisid ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus muul viisil, kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega.

 

Uuendatud: 2. Detsember 2016